[Index'99]
Have You Smiled At Any Body Today

 В помощь ученику - Беларуская лiтаратура

1. Дзяды — вытокі кожнага народа
2. Постаці далёкай мінуўшчыны
3. Па старонках твораў пра мінулае
4. Нябесная заступніца Беларусі Ефрасіння Полацкая
5. Беларускi "златавуст" Кірыла Тураўскі
6. Падзеі і факты беларускай гісторыі ў "Слове пра паход Ігараў"
7. Беларуска-літоўскае летапісанне
8. Францішак Скарына — выдатны прадстаўнік беларускай культуры эпохі Адраджэння
10. Паэма Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
11. Вобраз князя Вітаўта ў паэме М. Гусоўскага "Песня пра зубра"
12. Палемічная літаратура (канец ХVI—пачатак XVII ст.)
13. Рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Мялеція Сматрыцкага
14. Літаратурная спадчына Сімяона Полацкага
15. Дзейнасць школьных тэатраў
16. Вобраз палясоўшчыка Тараса ў паэме "Тарас на Парнасе"
17. Паэма В. Равінскага "Энеіда навыварат"
18. "Мінулае вучыць нас, як жыць сёння" (па творах Яна Баршчэўскага)
19. Творчасць Яна Чачота
20. Жаўруковая песня Паўлюка Багрыма
21. "Каб збыць няволі путы..." (дзейнасць філаматаў і філарэтаў)
22. "Лірнік зямлі беларускай" (творчасць Уладзіслава Сыракомлі)
23. "Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча
24. Гуманістычны пафас паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча "Гапон"
25. Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта"
26. Жыццёвы шлях К. Каліноўскага і яго рэвалюцыйна-асветніцкая дзейнасць
28. "Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі" (Ф. Багушэвіч)
29. Жыццёвы шлях Аліндаркі — адлюстраванне горкай долі працоўнага народа (па паэме Ф. Багушэвіча "Кепска будзе!")
30. "Не я пяю — народ божы..." (творчасць Янкі Лучыны)
31. Рэвалюцыйна-вызваленчыя матывы ў творчасці Цёткі
32. Тэма рэвалюцыі ў апавяданні Цёткі "Прысяга над крывавымі разорамі
33. Тэма мастака і мастацтва ў паэме Янкі Купалы "Курган"
34. Матывы трагізму ў драматычных паэмах Янкі Купалы "Адвечная песня" і "Сон на кургане"
35. Услаўленне народнай гераіні Бандароўны ў аднайменнай паэме Янкі Купалы
36. Вобраз Сымона ў драме Я. Купалы "Раскіданае гняздо"
37. Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага ў камедыi Янкi Купалы "Паўлiнка"
38. Тэма Беларусі ў лірыцы Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя
39. Паказ трагічнага лёсу народнага паэта ў паэме Янкі Купалы "Тарасова доля"
40. Тутэйшыя ў аднайменнай трагікамедыі Янкі Купалы
41. Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы
42. Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа
43. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" — энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час
44. Жыццёвая дарога Міхала (паэма Якуба Коласа "Новая зямля")
45. Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
46. Незабыўны свет маленства (дзеці ў "Новай зямлі" Якуба Коласа)
47. Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
48. Беларускі музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-музыка")
49. Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Я. Коласа "На ростанях")
50. Сяляне-палешукі і інтэлігенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях"
51. "Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Коласа)
52. Народ і Радзіма ў лірыцы Максіма Багдановіча
53. Лірыка кахання ў паэзіі Максіма Багдановіча
54. Патрыятычны гімн Беларусі ("Пагоня" М. Багдановіча)
55. Творчасць Алеся Гаруна
56. "У васкросшую верыць краіну..." (творчасць Цішкі Гартнага)
57. Асноўныя матывы творчасці Змітрака Бядулі
58. Вобраз Самсона Самасуя ў рамане А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя"
59. "Гляджу я ў потнае акно вялікай будучыні..." (творчасць Міхася Чарота)
60. Вялікая проза Міхася Зарэцкага
61. Браму скарбаў сваіх адчыняю... (творчасць М. Гарэцкага)
62. Творчы шлях Платона Галавача
63. Пачынальнік вялікай прозы (творчасць Ядвігіна Ш.)
64. Першы народны артыст Беларусі (драматургічная спадчына Уладзіслава Галубка)
65. Майстэрства Кандрата Крапівы — байкапісца
66. Выкрыццё Гарлахвацкага і гарлахватчыны ў камедыі Кандрата Крапівы "Хто смяецца апошнім"
67. Праблема дабра і зла ў камедыі Кандрата Крапівы "Брама неўміручасці"
68. Па старонках твораў Кузьмы Чорнага
69. Ці быў Міхал Тварыцкі ворагам народа? (па рамане К. Чорнага "Трэцяе пакаленне")
71. Паэзія вогненных гадоў
72. "О Беларусь, мая шыпшына..." (творчасць Уладзіміра Дубоўкі)
89. Вобраз Ганны ("Палеская хроніка" І. Мележа)
90. Шляхі-дарогі Пятра Шапятовіча і Сашы Траянавай (па пенталогіі I. Шамякіна "Трывожае шчасце"
91. Гартаючы старонкі твораў Івана Шамякіна
92. Аповесць Івана Шамякіна "Ахвяры"
93. Вобразы Петрака і Сцепаніды (аповесць В. Быкава "Знак бяды")
94. "Свае" і чужыя ў аповесці В. Быкава "Знак бяды"
95. Выяўленне сапраўднай сутнасці чалавека ў аповесці В. Быкава "Абеліск"
96. Духоўны выбар герояў у аповесці Васіля Быкава "Сотнікаў"
97. Вобраз Ягора Азевіча (аповесць Васіля Быкава "Сцюжа")
98. Новыя творы Васіля Быкава
99. "Люблю ўсе колеры жыцця" (творчасць Сяргея Грахоўскага)
100. "А часу больш, чым вечнасць..." (творчасць Масея Сяднёва)
101. Вайна і сучаснасць у творах Івана Навуменкі
102. Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча


© Speaker design 2001 -